Podmioty współpracujące z firmą TD SYNNEX Poland sp. z o.o.

  1. Vertical Marketing Magdalena Sokalska z głównym miejscem wykonywania działalności pod adresem w Warszawie 01-014, przy ul. Żytniej 15a / 7, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 428347, REGON 140553035, NIP 525-136-24-47 
  2. Kooki.To Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Długa 27/ 16, 31-147 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000640440, NIP 6762514812, REGON 365598569, kapitał zakładowy 5.000,00zł